4list

Profil verejného obstarávateľa

Základná  škola s materskou školou  Jána Hollého, Pobedim 433  je podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Základná  škola s materskou školou  Jána Hollého, Pobedim 433
916 23 Pobedim

zastúpená: Mgr. Jarmila Pastulová

IČO: 36125300
DIČ: 2021605223